Bolekhiv

Museum of Nataliya Kobrynska (filial of the Museum of the Bolekhiv city history named after Roman Skvorij)

Sichovych Striltsiv Str., 9, Bolekhiv, 77202

tel.:+380 (3437) 3-45-00


Museum of the Bolekhiv city history named after Roman Skvorij

Sichvych Striltsiv Str., 9,

Bolekhiv, 77202

tel.: +380 3477 3-45-00

 


Also visit:


Folk Museum of Education of Prycarpattya

Malyavskiy family Museum

Folk Regional Museum named after Julian Tselevych
designed by