Bogorodchanskiy district

Museum of ethnography and life of Sadzhava village

Shkilna Str., Sadzhava village,

Bogorodchany district, 77717

phone: +380 3471 37-2-34

 


Regional museum in Solotvyn

Grushevskogo, 4

Solotvyno village, 77753

Bogorodchanskiy district

tel.: (03471) 6-83-45


Also visit:


Museum-dwelling of Ivan Franko family

Museum of Mykhajlo Strutynskis folk creative works

Ivan Franko museum in Lolyn village
designed by