Bogorodchanskiy district

Museum of ethnography and life of Sadzhava village

Shkilna Str., Sadzhava village,

Bogorodchany district, 77717

phone: +380 3471 37-2-34

 


Regional museum in Solotvyn

Grushevskogo, 4

Solotvyno village, 77753

Bogorodchanskiy district

tel.: (03471) 6-83-45


Also visit:


Literature-memorial museum of Ivan Fedorak

Vasyl Kasian Art and Memorial museum

National museum of Hutsul and Pokuttia Folk Art named after Y. Kobrynskyi
designed by