Bogorodchanskiy district

Museum of ethnography and life of Sadzhava village

Shkilna Str., Sadzhava village,

Bogorodchany district, 77717

phone: +380 3471 37-2-34

 


Regional museum in Solotvyn

Grushevskogo, 4

Solotvyno village, 77753

Bogorodchanskiy district

tel.: (03471) 6-83-45


Also visit:


Home museum of women embellishment

Marko Cheremshyna Literary and Memorial Museum

Mykola Ugryn-Bezgrishniy Memorial estate
designed by